POČETNA

O NAMA

Naše usluge

Portfolio

METODE ISTRAŽIVANJA

FAQ

Feedback

KONTAKT

AGB - Uvjeti pružanja usluge

Search our Site

|
+49 (0)178-8955-751
AGB - Uvjeti pružanja usluge

Obično se između tvrtke "Statističko savjetovanje i analiza podataka Leonardo Miljko" (izvođač)
i naručitelja sklapa pisani ugovor o znanstvenoj usluzi koji između ostalog sadrži točnu specifikaciju zadatka, naknadu i vremenski okvir usluga koje će se pružati. Ako pisani ugovor nije sastavljen, primjenjuju se sljedeći uvjeti prema dogovoru između naručitelja i izvođača prilikom predaje narudžbe. Ovaj ugovor stoga zamjenjuje pisani ugovor i formira uvjete i odredbe između naručitelja i izvođača.
Trajanje ugovora o znanstvenoj usluzi počinje primitkom uplate prve polovice ugovorene naknade na navedeni račun izvođača. Prijenos usluga na klijenta radi ispunjenja opisanih zadataka tada će se dogoditi do dogovorenog datuma. Odstupanja od dogovorenog vremenskog okvira koja su posljedica nepredvidivih poteškoća u pružanju ugovorenih znanstvenih usluga kada je ugovor sklopljen (npr. Zahtjevi izvođača za dodatne informacije, bolest izvođača, ponovni pregovori o dodatnim uslugama) ne utječu na valjanost sporazum.
Stranke će sve znanje, dokumente, zadatke, rezultate i poslovne transakcije s područja druge strane koje su im postale poznate na temelju ovog ugovora ili njegove provedbe tretirati kao povjerljive i neće ih učiniti dostupnima trećim stranama bez prethodni pisani pristanak druge strane. Ova se obveza primjenjuje i nakon prestanka ugovora na razdoblje od pet godina. Obveza povjerljivog postupanja ne odnosi se na podatke koji su već bili poznati stranci primateljici prije sklapanja ovog ugovora, kao i na informacije koje su već bile evidentne u ovom trenutku.
Obveza se također ne odnosi na podatke iz kojih strana primateljica može dokazati da je primila te podatke od treće strane nakon sklapanja ovog ugovora bez obveze povjerljivosti, pod uvjetom da ta treća strana ne dobije podatke izravno ili neizravno od podnositeljice prijave, kao i za informacije u vezi s kojima strana primateljica može dokazati da su dotične informacije postale općenito dostupne nakon sklapanja sporazuma bez vlastite krivnje. Izvođač se obvezuje predati dokumente koje mu je dostavio odmah na zahtjev kupca, u protivnom odmah nakon završetka narudžbe, bez daljnjeg zahtjeva kupcu.
Dorada / odgovornost
Izvođač će obaviti ugovorene usluge s potrebnom pažnjom. Naručitelj i izvođač se slažu da će izvođač ispuniti te obveze ako se brine za uobičajenu njegu, primjenjujući najnovija dostignuća i koristeći vlastito znanje i iskustvo. Ako je potrebno, izvođač će izvesti sve potrebne naknadne radove na poboljšanju, ako to nije nesrazmjerno i ne ide dalje od dogovorene teme ugovora, do šest tjedana nakon isporuke usluga i u okviru ljudskih i materijalna sredstva dostupna iz osnovne opreme izvođača. Izvođač je odgovoran samo za namjerne ili krajnje nemarne radnje. Iznos izvođačeve odgovornosti za nemar ograničen je na ukupnu naknadu koju treba platiti. Isključuje se odgovornost za gubitak proizvodnje, prekid poslovanja i gubitak dobiti, kao i za drugu posljedičnu štetu.
Rezultati rada
Nakon isplate ugovorene naknade, klijent stječe neisključivo, prenosivo, neograničeno pravo korištenja rezultata rada koji proizlaze iz obavljanja ugovorenih usluga.
Raskid
Ovaj se ugovor može raskinuti samo iz dobrih razloga. U slučaju raskida, postignuti rezultat mora se odmah vratiti klijentu. Izvođač radova nastoji predočiti upotrebljivi djelomični rezultat. Ukupna naknada plaća se proporcionalno prema opsegu već pruženih usluga.
Drugi ugovori
Ako bilo koja odredba ovog ugovora postane ili postane nedjelotvorna ili neprovediva, to neće utjecati na valjanost ovog ugovora. U takvom slučaju, klijent i izvođač se obvezuju zamijeniti nevažeću ili neprovedivu odredbu učinkovitom ili ovršnom odredbom koja što je više moguće odgovara duhu i svrsi odredbe koju treba zamijeniti; isto se odnosi na sve rupe u ovom sporazumu. Izmjene i dopune ovog ugovora moraju se izvršiti u pisanom obliku. Potpisivanjem ovog ugovora svi prethodni ugovori ili dogovori između stranaka koji se odnose na sadržaj ovog ugovora gube valjanost. Nijedna strana nema pravo prenijeti prava ili obveze iz ovog ugovora na treće strane bez prethodnog pisanog pristanka druge strane. 
Jezične razlike
U slučaju različitog sadržaja prema jeziku ili različitog tumačenja sadržaja i sličnih jezičnih razlika, sadržaj na hrvatskom jeziku smatra se autentičnim i izvornim. Sadržaj na hrvatskom jeziku primarni je jezik za sve prijevode.
Unaprijed se ispričavamo zbog pogrešaka u prijevodu.
Mjesto nadležnosti je Landau an der Isar